15. März – 16. März 2019

Anerkannter endoskopischer Trainingskurs

13. Münchner GATE ERCP Kurse - Aufbaukurs

Leitung

Dr. Markus Dollhopf, PD Dr. Bruno Neu, Prof. Dr. Jörg Schirra, PD Dr. Christoph Schlag

Veranstaltungsort

München

15. März – 16. März 2019

Anerkannter endoskopischer Trainingskurs

13. Münchner GATE ERCP Kurse - Grundkurs

Leitung

Dr. Markus Dollhopf, PD Dr. Bruno Neu, Prof. Dr. Jörg Schirra, PD Dr. Christoph Schlag

Veranstaltungsort

München

21. März – 23. März 2019

Anerkannter endoskopischer Trainingskurs

MET in Koloskopie und Polypektomie

Leitung

Prof. Dr. Hagenmüller und Prof. Dr. Chrstl

Veranstaltungsort

Hamburg

22. März – 23. März 2019

MET in Koloskopie und Polypektomie

Leitung

Prof. Dr. Hagenmüller und Prof. Dr. Christl

Veranstaltungsort

Hamburg

22. März – 24. März 2019

26. DGNM-Jahrestagung 2019

Leitung

Prof. Dr. med. M. Storr, PD Dr. med. A. Stengel

Veranstaltungsort

Berlin

28. März – 30. März 2019